Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego, określa prawa i obowiązki osób przebywających na terenie Karczmy Bankrut. Wejście na teren Karczmy Bankrut jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.

 

PRAWO WSTEPU

 

 1. Prawo wstępu na Dancing maja:

 • osoby pełnoletnie, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek (w uzasadnionych przypadkach obsługa Karczmy Bankrut może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek).

 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytacje na Dancing.

 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

 1. Rezerwacji stolików można dokonywać na miejscu bądź telefonicznie pod numerem: 725-900-950

 2. Rezerwacja zostaje anulowana po upływie 30 minut od ustalonej godziny rezerwacji.

 3. NA DANCINGU OBOWIAZUJE STRÓJ WIECZOROWY.

 

ZASADY BEZPIECZENSTWA

 

 1. Osoby przebywające w Karczmie Bankrut zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 2. Osoby przebywające w Karczmie Bankrut zobowiązane są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi Karczmy Bankrut, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.

 3. Osoby wchodzące na Dancing zobowiązane są do pozostawienia okryć wierzchnich w szatni oraz zapoznania się z regulaminem szatni.

 4. Osoby chcące opuścić lokal podczas trwania dancingu zobowiązane są wpierw do uregulowania rachunku. Kolejne wejście na dancing wiąże się z ponowną opłatą za wstęp.

 5. W lokalu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów z wyłączeniem palarni zlokalizowanej na dolnej sali.

 6. Klientom Karczmy Bankrut zabrania się:

 • wnoszenia napojów alkoholowych i bezalkoholowych

 • spożywania własnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych w lokalu jak i na parkingu przynależnym do Karczmy Bankrut.

 • wnoszenia własnej żywności.

 • wnoszenia środków odurzających.

 • posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

 • wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które przeznaczone są tylko dla personelu.

 • wykonywania zdjęć osobom bez ich wiedzy i zgody.

 • stawiania alkoholu lub napojów w miejscach gdzie może stworzyć to zagrożenie dla osób przybywających na Dancingu lub zagrożenie dla sprzętu.

 • zanieczyszczenia i zaśmiecania oraz niszczenia mienia Karczmy Bankrut.

 • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiorek pieniężnych bez zgody właściciela Karczmy Bankrut

 1. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób wchodzących do Karczmy Bankrut w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie powyżej.

 2. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu Karczmy Bankrut lub przekazane Policji.

 3. Firma AZIK Wójtowicz i wspólnicy spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Karczmy Bankrut z wyłączeniem szatni.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

 1. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia firmy AZIK Wójtowicz i wspólnicy spółka jawna, osoby, które dopuściły się tego czynu ponoszą odpowiedzialność materialna i karna: każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miało zastosowanie zakazu wstępu do Karczmy Bankrut.

 2. Spory w sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie rozstrzyga kierownictwo Karczmy Bankrut.

 3. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.

Karczma Bankrut

tel:+48 725 900 950

Zadzwoń i złóż zamówienie

Karczma Bankrut

Kielecka 153; 26-600 Radom
karczmabankrut@gmail.com